làm giàu bằng rau mầm

Ý tưởng làm giàu từ rau mầm

Hàng trm giá thà rau m§m hïu c¡ trong trang tr¡i cça Tu¥n ß huyÇn Hóc Môn - ¢nh: NgÍc HiÃn

Từ đó Tuấn lập công ty, mở website để giới thiệu toàn bộ thông tin, quy trình sản xuất rau mầm sạch của công ty để khách hàng tìm hiểu. Ở đâu có hội chợ nông sản, chàng trai này